Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van AchWat , zoals deze beschikbaar is gesteld door AchWat. In deze disclaimer geeft AchWat aan onder welk voorbehoud de informatie op onze website aangeboden wordt.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het platform AchWat – bekend onder de namen AchWat, AchWat.eu, AchWat.nl, AchWat Online, AchWat Today, Insta.Stories van AchWat en AchWat van Chris. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op de in dit platform opgegane site ditischris.nl en de actiesite leeneenblogger.cf.

AchWat is te bereiken via:

 • achwat.online
 • www.achwat.online
 • www.achwat.eu
 • www.achwat.nl 
 • www.bijchris.online
 • www.retrogast.nl
 • www.instagram.com/achwatvanchris
 • www.twitter.com/achwatvanchris
 • www.facebook.com/chrisvanachwat
 • www.facebook.com/Achwatnl
 • www.ditischris.nl
 • www.leeneenblogger.cf

Contractpartij

Alle content bereikbaar op eerdergenoemde platformen en via eerdergenoemde domeinnamen vallen onder AchWat, die ook als enige contractpartij optreedt. AchWat streeft er met het oogpunt op privacy- en consumentenwetgeving naar gebruikers van de platformen niet in contact te brengen met derde partijen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze inhoud in de breedste zin van het woord (tekst, foto, video en alle andere uitingen) niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AchWat is het dus niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AchWat. In bepaalde gevallen is het wel mogelijk om een licentie aan te schaffen voor het gebruik van content van AchWat. Klik hier voor meer informatie.

Geen garantie op juistheid

AchWat streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan AchWat daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

AchWat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar de site via hyperlinks verwijst.

Positie

AchWat is hét creatief onafhankelijke platform op het gebied van alledaagse zaken, geeky insights en retro onderwerpen van founder en owner Chris de Boer en is non-profit. Deze website heeft dan ook geen winstoogmerk; het maken van aansprekende content met een hoge mate van creatieve onafhankelijkheid  staat hier dan ook centraal.

Wijzigingen

AchWat heeft het recht deze disclaimer, zonder verdere aankondiging vooraf, te wijzigen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van AchWat op deze pagina.